Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Pozvánka na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Aktuality

Obec

Úřad

Plány


Zastupitelstvo města Pilníkov svolává
Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 12.11.2020 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE
Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.7 Smlouvy o dílo s BAK&PDV Stavby – Pilníkov, Dodatek k příkazní smlouvě s Profesionálové, a.s., Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na par.č. 1250/2 v k.ú. Pilníkov I, Smlouva o dílo s spol. DAČIS, s.r.o. na vyčištění fasády č.p.100, Smlouva na zvýšení akceschopnosti JSDH s obcí Chotěvice, Smlouva s OSA – Ochranný svaz autorských práv, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti , přeložka VN pro město Pilníkov, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace od KHK, Kupní smlouva pro manželé Jindřich Bernard a Mgr. Magdalena Bernardová, Příkazní smlouva s ERV, Směnná smlouva s Josefem Kňourkem, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení s ČEZ Distribuce, a.s.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti , Pilníkov Nádražní s ČEZ Distribuce, a.s.
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
– Žádost o prodej pozemku p.č. 504/1 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o prodej části pozemku p.č.1215/1 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o prodej části pozemku p.č. 1656 v k.ú. Pilníkov I
– Žádost o souhlas s výstavbou zemědělské stavby a vydání souhlasu k povolení stavby inženýrských sítí na cizím pozemku. Jedná se o p.p.č. 1991 v k.ú. Pilníkov II a p.p.č. 1664, 1670 v k.ú. Pilníkov I.
– Schválení podání žádosti o dotaci na akci: Revitalizace objektu st.p.č.99/1 v k.ú. Pilníkov I, Mateřská školka, Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – Chodník III etapa, Boží muka, Podpora obnovy místních komunikací – Okružní a Na Kopečku, Podpora budování obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – sportoviště, dětské hřiště.
– Záměr koupě garáží u bývalé školní jídelny

Informace:
– kanalizace a ČOV
– kulturní akce, rozsvícení stromu
– Betonová svodidla
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.
Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 5.11.2020 Sejmuto dne:

Skip to content Click to listen highlighted text!