Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 15.2.2018

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

V Pilníkově 2.2.2018

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává do zasedací místnosti městského úřadu

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 15.2.2018 od 19.00 hodin

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu,
 • smlouvy s firmami a institucemi: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pilníkov na zajištění dopravní obslužnosti pro KHK, Smlouvy s místními občany o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést stavbu, Kupní smlouva (závazná objednávka) ke koupi služebního vozidla Ford Transit, Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, ČEZ Distribuce, a.s., Smlouva o dílo s MAFEP ENERGO s.r.o., Smlouva o prodeji hasičské cisterny – Ing. Jan Zuzánek – Soukromý statek Bernartice,
 • Výroční zpráva za rok 2017 o svobodném přístupu k informacím
 • Členský příspěvek Euroregionu Glacensis
 • přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
 • Finanční příspěvky města na činnost práce s mládeží pro místní spolky, sdružení a příspěvky pro ostatní organizace
 • Oprava tiskové hyby v rozpočtu města Pilníkov na rok 2018
 • Závěrka hospodaření ZŠ a MŠ Pilníkov za rok 2017
 • Záměry prodejů a směny nemovitostí v majetku města a záměry pronájmu pozemkových parcel ve vlastnictví města dle podaných žádostí,
 • Vyúčtování odpadů za rok 2017 a poplatky na svoz odpadů pro rok 2018
 • Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Pilníkov
 • Lesy – voda, s.r.o. – kalkulace vody a stočného na rok 2018
 • Vnitřní předpis starosty 1/2018 cestovní náhrady
 • Změna územního plánu
 • Záměr provedení geofyzikálního průzkumu MRS pro zajištění těžitelnosti hornin a zemin podél linie výkopu plánovaných kanalizačních sítí,
 • Záměr vypracování architektonické studie na revitalizaci parku na náměstí a přístavby MŠ v návaznosti na zákon č. 178/2016
 • Projednání přístupu ke změnám zákona o odpadech a jeho pozměňovacím návrhům
 • Výroční zpráva SDH Pilníkov za rok 2017

Informace: Stavební akce, kultura, sport

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 2.2.2018

Sejmuto dne: 16.2.2018

 

Pozvánka v PDF: Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve čtvrtek 15. 02. 2018

Skip to content Click to listen highlighted text!