Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 7.12.2017 od 19.00 hodin v zasedačce MÚ

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

na čtvrtek 7.12.2017 od 19.00 hodin

do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • určení ověřovatelů zápisu,
 • smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek smlouvy se společností Lesy – voda, s.r.o. k Pachtovní smlouvě zemědělskému pachtu, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb číslo 4175 s Městskou knihovnou v Trutnově, dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, Smlouva o dílo číslo 2/2016 na Rozšíření a prodloužení chodníku a odvodnění ulice vedle kryté sportovní haly, smlouva o dílo se společností re: architekti studio s.r.o. na zpracování sloučené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení obnovy a přestavby Radnice, kupní smlouva č. OPK-9733/2017 s firmou Nerezové materiály, s.r.o. na dodávku materiálů pro výstavbu základu vánočního stromu, smlouva o dílo se společností KDK OKNA s.r.o. na výměnu oken na objektu BD K Táboru č.p. 22, Smlouva o dílo na zhotovení stavebních prací při Rekonstrukci 2 bytů a chodby včetně statického zajištění objektu BD č.p. 58, dodatek č. 1 smlouvy V30/08/64-N se společností Správa silnic Královéhradeckého kraje o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a omezení užívání nemovitosti pro stavbu Pilníkov – ČOV a kanalizace v Pilníkově, Smlouva o nájmu plochy pro účely propagace s TOP 09, smlouva o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o. na zhotovení digitálního povodňového plánu, kupní smlouva – Prodej nemovité věci s Hanou Hajná a Pavlem Hajným na bytovou jednotku 101/2 v BD č.p. 101, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací pro výstavbu Pilníkov – kanalizace a ČOV, Smlouvy s místními občany o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést stavbu, Darovací smlouva na příspěvek Oblastní charitě Červený Kostelec,
 • schválení finančního rozpočtu města Pilníkov na rok 2018,
 • schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Pilníkova na roky 2018 – 2022,
 • přijetí finančních prostředků z dotací (VPP),
 • rozpočtová opatření,
 • výroční zpráva školy 2016/2017,
 • návrh finančního rozpočtu Společenství obcí Podkrkonoší,
 • návrh střednědobého výhledu SOP na roky 2019 – 2022,
 • záměry pronájmů pozemků
 • povolení výherních hracích automatů ve městě Pilníkov,
 • Vnitřní předpis starosty města Pilníkov č.2/2017 o příkazu k provedení řádné roční inventarizace veškerého majetku a závazků města Pilníkov.

Informace a diskuze:

 • kanalizace a ČOV, stavební akce, Zpravodaj a akce do konce roku 2017;

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 24.11.2017                                                               Sejmuto dne:  8.12.2017

Skip to content Click to listen highlighted text!