Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Zápis z veřejného zasedání 17.3.2011

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Zápis

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 17. 3. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav, Prokopcová Martina, Ing. Skutil Karel, Slavík Miroslav, Mgr. Sokolovičová Veronika

Omluven: Hubálek Libor

Zapisovatelka: Bernkrautová Lenka

Program:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 1/2007 o odpadech

3. Smlouvy s firmami

4. Příspěvky na činnost

5. Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pilníkov do rezervního fondu

6. Lesy-voda, s. r. o.

7. Nemovitosti

8. Dary

9. Odměna místostarosty

10. Byty

11. Jednací řád kontrolního výboru

12. Rozpočtová opatření č. 1, 2

13. Náměty, připomínky

14. Usnesení

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Prokopcová Martina – souhlasí 6 členů, 2 se zdrželi hlasování

Volba ověřovatelů zápisu – Mgr. Veronika Sokolovičová, Ing. Skutil Karel – souhlasí 6 členů,

2 se zdrželi hlasování

2. Příloha č. 4 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 o odpadech – s obsahem seznámil místostarosta Hubáček – viz příloha k zápisu

souhlasí: 8 členů

3. Smlouvy s firmami:

– smlouva s pojišťovnou Kooperativa a. s. na pojištění majetku na období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 v ceně 49.951,- Kč

souhlasí: 8 členů

– smlouva s Městem Trutnov za výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015

souhlasí: 8 členů

– smlouva s INS Ateliér s. r. o. Náchod na zpracování projektové dokumentace na stavbu školní jídelny s kuchyní v objektu čp. 35 za cenu 180.000,- bez DPH

souhlasí: 8 členů

4. Příspěvky pro místní organizace na činnost v práci s mládeží a kulturní akce navrhl p. Bartůněk:

Myslivecké sdružení Krakonoš – 15.000,- Kč, Český rybářský svaz-místní skupina Pilníkov – 5.000,-Kč, Sbor dobrovolných hasičů – 15.000,- Kč, TJ Spartak Pilníkov – 15.000,- Kč, hudební skupina Tlupa Tlap – 10.000,- Kč

souhlasí: 8 členů

Přijetí příspěvku Ministerstva kultury na MPZ Pilníkov na opravu kostela ve výši 170.000,- Kč,

– příspěvek města na opravu kostela ve výši 40.000,- Kč

souhlasí: 8 členů

5. Převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 267.052,46 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Pilníkov

souhlasí: 8 členů

6. Lesy-voda, s. r. o. Pilníkov – kalkulaci ceny vody na r. 2011 přečetl starosta – cena vody na rok 2011 vychází na 15,61 Kč bez DPH

7. Nemovitosti:

oprava usnesení č. 5/2010 – koupě budovy čp. 21 na zastavěné ploše a nádvoří st. p. 23/1

souhlasí: 8 členů

prodej pozemku p. p. č. 514/3 v k. ú. Pilníkov I o výměře 49 m2 – žádost o odkoupení Martin Záveský

souhlasí s prodejem: 0 členů, nesouhlasí: 8 členů

záměr prodeje rodinného domu čp. 382 na st. p. 115 v k. ú. Pilníkov II + p. p. č. 301/7 v k. ú. Pilníkov II

souhlasí: 8 členů

8. Dary:

darovací smlouva s firmou MODELA Trutnov s. r. o. na pozemek p. č. 1344 v k. ú. Pilníkov I

darovací smlouva s manžely Vladimírou a René Kawyczovými na pozemek p. č. 247/2 v k. ú. Pilníkov I

souhlasí: 8 členů

přijetí peněžního daru od ČSCH Pilníkov pro ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 87.360,- Kč

souhlasí: 8 členů

Žádost ZŠ a MŠ Pilníkov o rozšíření doplňkové činnosti v oblasti vybraných oboru činnosti náležejících do „živnosti volné“ – „Výroba, obchod a služby“ – žádost přednesla ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov Mgr. Ilona Skořepová

souhlasí: 8 členů

9. Návrh výše odměny pro místostarostu od března 2011 ve výši 6.300,- Kč

souhlasí: 7 členů, zdržel se hlasování: 1 člen

10. Byty:

žádost manželů Výborných při koupi bytu v čp. 101/3 na způsob úhrady: splátka 300.000,- Kč posláno na účet při podpisu kupní smlouvy, zbytek 198.000,- Kč – měsíčně splátky 4.000,- Kč s možností mimořádných splátek, s termínem zaplacení nejdéle do 30.6. 2014

souhlasí: 5 členů, zdržel se hlasování: 3 členové

11. S jednacím řádem kontrolního výboru seznámil zastupitele p. Klapka. Členové kontrolního výboru jsou sl. Hana Kozaňáková, MUDr. Miroslav Voženílek

souhlasí: 8 členů

12. Příjem dotace na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 6.444,- Kč

Rozpočtová opatření č. 1, 2 přednesl p. Bartůněk – viz příloha k zápisu

souhlasí: 8 členů

13. Náměty, připomínky:

starosta informoval o provozovateli našich internetových stránek – Mgr. Blanka Jorová

p. Elišák poděkoval jménem hasičů za spolupráci s městem v loňském roce

Mgr. Ilona Skořepová poděkovala jménem školy ČSCH Pilníkov za peněžní dar

Mgr. Ilona Skořepová poděkovala jménem školy hasičům za spolupráci

místostarosta František Hubáček uvedl, že některé komise nejsou ustaveny, nepracují, ale předsedové pobírají odměny p. Miroslav Klapka – dotaz, v jakém rozsahu budou webové stránky fungovat – odpověď starosty: – stránky budou v rozsahu, jaký mají okolní obce.

Mgr. Veronika Sokolovičová zhodnotila maškarní karneval, který kulturní komise pořádala a poděkovala těm, kteří se na spolupráci při organizaci podíleli. Dále oznámila, že v dubnu se bude konat zábava, v květnu – společné sezení pro maminky, 5. 6. – na den dětí do haly pozvaná VOSA.

M Ě S T O    P I L N Í K O V

U S N E S E N Í č. 2/2011

 

Zastupitelstvo města Pilníkov se na svém veřejném zasedání ze dne 17. 3. 2011 usneslo takto:

Zastupitelstvo města Pilníkova schvaluje:

– volbu návrhové komise a ověřovatelů zápisu

– přílohu č. 4 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007, kde je vyúčtování odpadů za rok 2010. Poplatek za odpad pro rok 2011 zůstává ve stejné výši – tj. 460,- Kč na občana, 230,- Kč za dítě do 14 let, 460,- Kč za objekt, který není k trvalému bydlení- viz příloha k zápisu

– smlouvu s pojišťovnou Kooperativa a. s. od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 na pojištění majetku městě za cenu 49.951,- Kč

– veřejnoprávní smlouvu s Městem Trutnov za výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s účinností od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2015

– smlouvu s dodavatelem projektové dokumentace na stavbu školní jídelny s kuchyní v objektu čp. 35 na základě výběrového řízení s firmou INS Atelier s.r.o. Náchod za cenu 180.000,- Kč bez DPH

– darovací smlouvu s firmou MODELA Trutnov s. r. o. na převod p. p. 1344 v k. ú. Pilníkov I s právem přístupu na pozemek darujícího

– darovací smlouvu s manžely Vladimírou a René Kawyczovými na převod p. p. 247/2 v k. ú. Pilníkov I s právem přístupu na pozemek darujících

– příspěvky na činnost v práci s mládeží a kulturní akce: TJ Spartak Pilníkov – 15.000,- Kč, Myslivecké sdružení Krakonoš-15.000,- Kč, Český rybářský svaz – místní skupina Pilníkov-5.000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů – 15.000,- Kč, hudební skupina Tlupa Tlap – 10.000,- Kč

– přijetí příspěvku Ministerstva kultury na MPZ Pilníkov ve výši 170.000,- Kč, který bude zaslán na účet církve římskokatolické, arciděkanství Trutnov a podíl města Pilníkov ve výši 40.000,- Kč, vše na opravu kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově

– žádost města Pilníkov Ministerstvu kultury ČR o zaslání příspěvku na účet církve ŘK, arciděkanství Trutnov

– převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pilníkov ve výši 267.052,46 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Pilníkov

– opravu usnesení č. 5/2010 ve věci koupě budovy – objekt k bydlení čp. 21 na zastavěné ploše a nádvoří st. p. č. 23/1 o výměře 702 m2 a tuto zastavěnou plochu a nádvoří st. p. č. 23/1 v k. ú. Pilníkov I odkoupit od TJ Spartak Pilníkov za cenu 1 milion Kč, schválenou usnesením č. 5/2010

– žádost Emilie a Jaroslava Výborných o způsobu úhrady částky 498.000,- Kč za koupi bytu č. 101/3 v domě čp. 101. Způsob úhrady je stanoven takto: částku 300.000,- Kč zašlou na účet města Pilníkov při podpisu smlouvy a zbylou částku 198.000,- Kč uhradit v měsíčních splátkách 4.000,- Kč s možností mimořádných splátek a zaplacení celkové částky 198.000,- Kč nejdéle do 30. 6. 2014.

– záměr prodeje domu čp. 382 na st. p. č. 115 včetně stavební parcely č. 115 o výměře 318 m2, vše v k. ú. Pilníkov II za minimální cenu ve výši 1.060.410,- Kč nejvyšší nabídce na základě poptávkového řízení a p. p. č. 301/7 o výměře 231 m22 v k. ú. Pilníkov II za cenu 50,- Kč/m2, celkem 11.550,- Kč

– přijetí peněžního daru pro ZŠ a MŠ Pilníkov od ZO ČSCH Pilníkov ve výši 87.360,- Kč

– stanovení ceny u bytů určených k prodeji v domě čp. 145 v ulici Hradčín 20.000,- Kč/m2, prodej uskutečnit přes MM reality Trutnov

– odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 6.300,- Kč měsíčně od března 2011

– jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Pilníkov

– žádost ZŠ a MŠ Pilníkov o rozšíření doplňkové činnosti v oblasti vybraných oborů činnosti náležejících do „živnosti volné“ – „Výroba, obchod a služby“

– příjem dotace na sčítání lidu, domů, bytů ve výši 6.444,- Kč

– rozpočtové opatření č. l a č. 2 – viz příloha k zápisu

Zastupitelstvo města Pilníkov neschvaluje:

– prodej pozemku p. p. č. 514/3 o výměře 49 m2 v k. ú. Pilníkov I, druh pozemku ostatní plocha

Zastupitelstvo města Pilníkova bere na vědomí:

– kalkulaci ceny vodného pro rok 2011 ve výši 15,61 Kč + DPH pro odběratele v Pilníkově

– provozovatele internetových stránek města Pilníkov Mgr. Blanku Jorovou

Hlasování: souhlasí 8 členů

 

………………………………………                                  ……………………………………………

starosta města                                                                místostarosta města

Zapisovatelka: L. Bernkrautová

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Veronika Sokolovičová ………………………….

Ing. Karel Skutil …………………….

V Pilníkově 18. 3. 2011

 

Skip to content Click to listen highlighted text!